Lika viktigt med a-kassa för egenföretagare som anställda

För dig som egenföretagare kan a-kassan vara en bra försäkring om verksamheten skulle gå omkull. Som egenföretagare har du precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet. Att behöva lägga ner ett bolag för att det går dåligt kan jämställas med att drabbas av arbetsbrist, vilket ger dig rätt till ersättning från a-kassan. Detta gäller enbart vid ofrivillig arbetslöshet och du kan inte få ersättning om du sålt ditt bolag eller fått utdelning vid likvidation av bolaget.

Bara vissa a-kassor accepterar egenföretagare

Om du som egenföretagare vill bli medlem i en a-kassa kan det vara bra att veta att du kan inte gå med i vilken som helst. Vissa a-kassor accepterar egenföretagare som medlemmar, andra inte. Det finns även a-kassor som enbart riktar sig till egenföretagare.

Ersättning ges endast vid ofrivillig arbetslöshet

Trots att du som egenföretagare inte kan gå med i vilken a-kassa som helst har du fortfarande rätt till ersättning vid arbetslöshet. Det är dock lite speciella regler som tillämpas.

För att du ska räknas som egenföretagare enligt a-kassan ska du bedriva näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. A-kassan är relativt restriktiva vid bedömningen av egenföretagares arbetslöshet. Detta för att ersättningen inte ska kunna användas som utfyllnad i ett företag med dålig lönsamhet och inte heller som stöd för uppbyggnad av företag.

Tänk på! Du som egenföretagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet.

När du har rätt till a-kassa som egenföretagare

 • Du arbetar inte i, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten. Om du har kvar företaget utan att någon längre utför något arbete i verksamheten kan du också ha rätt till ersättning. Det kallas att pausa företaget eller lägga företaget vilande.
 • Du måste lägga ner företaget för att det går dåligt. Om du lägger ner företaget på grund av dåliga resultat innebär det att du helt skilt dig från verksamheten. Det är detsamma som arbetsbrist och ger rätt till a-kassa.

Tänk på! Du kan bara lägga företaget vilande en gång under fem års tid. Under 2020–2021 görs dock undantag från den regeln.

När du INTE har rätt till a-kassa

 • Du väljer att avsluta en lönsam verksamhet. I detta fall kan du bli avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar på samma sätt som anställda vid egen uppsägning. Du blir avstängd för a-kassan då betraktar det som att du orsakat din egna arbetslöshet. Efter 45 ersättningsdagar påbörjas dina 6 karensdagar och därefter får du ersättning.
 • Du startar ett företag under arbetslösheten. Om du är arbetslös och får ersättning, kan du som en jobbsökaråtgärd förbereda dig för att starta eget samtidigt som du får a-kassa. Däremot får du inte behålla din ersättning när ditt företag väl blir aktivt, även om du bara skulle arbeta deltid i företaget.

För att kunna få ersättning från a-kassan gäller det naturligtvis att du uppfyller de övriga kraven för a-kassa. Har du arbetat med ditt företag på sidan av ett annat heltidsarbete kan det räknas som en bisyssla, vilket ger dig rätt till ersättning under vissa speciella villkor.

Ersättningen baseras på din inkomst från företaget

Ersättningen baseras i första hand på inkomsten från din verksamhet enligt det senaste beslutet om slutlig skatt. Ersättningen kan också beräknas baserat på ett genomsnitt av företagets inkomster under de två föregående inkomståren, om det innebär ett mer förmånligt resultat för dig.

Har du lagt ner din verksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade kan dagpenningen baseras på en tidigare inkomst av anställning som du hade i direkt anslutning till verksamhetens start.

Stöd för egenföretagare under coronakrisen

Egenföretagare som drabbats av arbetsbrist på grund av utbrottet av covid-19 behöver fortfarande uppfylla villkoren ovan för att kunna få ersättning från a-kassan. Du omfattas dock av de tillfälligt sänkta kraven för a-kassa.

Tips! Kraven för att få ersättning har sänkts från den 13 april 2020, även för egenföretagare.

Regeringen har också tagit fram flera stödinsatser för att egenföretagare ska kunna hålla sitt företag på fötter.

Aktuella stöd för egenföretagare

 • Uppskjuten skatt och andra kostnader. Egenföretagare kan skjuta upp skatten på sin vinst för 2019. Företaget kan sätta av upp till hela sin preliminärskatt för 2019 till så kallade periodiseringsfonder. Företagen kan också få skjuta upp andra kostnader, såsom arbetsgivaravgifter och moms.
 • Korttidsarbete. Företag kan minska sina anställdas arbetstid under den period som det råder arbetsbrist. De anställda får behålla större delen av sin lön och upp till hälften av lönekostnaderna kan betalas av staten. Korttidsarbete är en form av permittering.
 • Sjuklönekostnader. Staten betalar vissa sjuklönekostnader för företag. Egenföretagare ersätts med en schabloniserad sjukpenning för de första 14 sjukdagarna.
 • Sänkta egenavgifter. Egenavgifterna för år 2020 har sänkts för egenföretagare med enskild firma.
 • Undantag för vilande företag. I vanliga fall får företag bara läggas vilande en gång var femte år. Under 2020 och 2021 får det dock göras undantag från den regeln.
 • Omställningsstöd. Företag kan få ersättning för fasta kostnader utöver lönekostnader om de har tappat omsättning under pandemin.
 • Omsättningsstöd för enskilda firmor. Ett liknande stöd som omställningsstödet är på gång för enskilda firmor, anpassat efter deras förutsättningar.
 • Bättre möjligheter till lån. Almi Invest och andra aktörer som erbjuder företagslån har fått medel för att kunna låna ut mer pengar till företag.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga anställda. Arbetsgivaravgifter för anställda i åldern 19–23 år sänks under två år framåt.

Tidigare stöd för egenföretagare

 • Statlig lånegaranti. Företag som i vanliga fall går bra men som drabbats ekonomiskt av virusutbrottet, kunde fram till 31 december ansöka om lån hos banken och få lånegaranti från staten på 70 procent av lånet.
 • Sänkta hyreskostnader. Företag i utsatta branscher, till exempel handel, hotell och restaurang, kunde få rabatt på sin hyreskostnad för april–juni 2020. Staten betalade då ut ett stöd till hyresvärden som motsvarar hälften av  hyressänkningen.
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna sänktes tillfälligt från 1 mars till 30 juni 2020. Sänkningen gällde för upp till 30 anställda, och upp till lönesummor på 25 000 kronor i månaden.