Äldre arbetssökande riskerar att falla mellan stolarna hos Arbetsförmedlingen efter de prioriteringar som görs gällande arbetssökande. Foto: goodluz/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Regeringen och Arbetsförmedlingen får skarp kritik från Riksrevisionen som anser att de har missat att äldre löper större risk att fastna i arbetslöshet än andra grupper. Personer över 55 år riskerar att inte få den hjälp de behöver när det gäller arbete, skriver Dagens Nyheter.

Samtidigt som pensionsåldern sakta men säkert är på väg att höjas ökar anmälningarna om åldersdiskriminering i samhället. Personer över 55 år som blir arbetslösa riskerar att inte få den hjälp de behöver. 

Arbetsförmedlingen ska stötta alla arbetssökande

I Riksrevisionens rapport framgår det att risken för att äldre arbetssökande fastnar i arbetslöshet är större än för unga. Detta syns i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller de prioriteringar som Arbetsförmedlingen gör gällande arbetssökande. 

Arbetsförmedlingen ska hjälpa till och stötta alla personer upp till 64 år när de gäller jobbsökande. Enligt Arbetsförmedlingen finns det fyra olika grupper av arbetslösa som har det svårare än andra på arbetsmarknaden. Det innefattar personer med funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda personer, de som har högst förgymnasial utbildning och personer över 55 år.

Även om Arbetsförmedlingen har konstaterat att dessa fyra grupper har det tuffast på arbetsmarknaden var det ändå över 76 000 personer över 55 år som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i oktober 2020. Cirka 50 procent av dem har varit arbetslösa över ett år och cirka 30 procent har varit arbetslösa i över två år. 

Nyanlända kvinnor prioriterades 

Riksrevisionens granskning som pågått sedan 2019 koncentrerar sig till perioden 2015 till 2020. Under den tiden ökade antalet nyanlända med flera hundra tusen personer.

Arbetsförmedlingen fick då i uppdrag av regeringen att hjälpa nyanlända som inte hade arbete, speciellt kvinnor som var lågutbildade. Samtidigt fortgick arbetet med att stötta funktionshindrade på arbetsmarknaden. Men där brast stödet mot äldre personer som hamnade i skymundan.

Regeringen ska styra Arbetsförmedlingens

Riksrevisionen har tidigare övervägt om de ska rekommendera regeringen att styra Arbetsförmedlingen att även prioritera äldre arbetssökande. Men eftersom flera av de äldre ändå har haft lätt att få arbete valde man att inte göra det. 

Nu har Riksrevisionen rekommenderat regeringen att utforma styrningen så att Arbetsförmedlingen prioriterar alla arbetssökande som har det svårare att komma in på arbetsmarknaden.