Roland Magnusson / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Det rapporteras om svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Inom exempelvis media och kultur är konkurrensen otroligt hög. Trots det visar siffror från Arbetsförmedlingen att arbetslösheten i landet har minskat. Men det är stora skillnader både regionalt och bland olika grupper i samhället.

Arbetslösheten minskar i landet

Arbetslösheten var i december 2017 nere på 7,5 procent enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Det är en sänkning med 0,3 procent från samma månad ett år tidigare. Men det är stora skillnader runt om i landet.
Lägst arbetslöshet är det i Uppsala och Stockholms län där endast sex procent av de som vill ha jobb är arbetslösa. Högst arbetslöshet är det i Gävleborgs län med drygt tio procent. Även bland könen finns det vissa skillnader. Speciellt om man ser till åldersgruppen 18-24 år. Där är tolv procent av männen arbetslösa medan endast åtta procent av kvinnorna saknar jobb.

Stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda

Allra störst skillnad är det mellan inrikes- och utrikesfödda. Fyra procent av de som är födda i Sverige var arbetslösa i december. Bland utrikesfödda var den siffran 22 procent. Och 30 procent om man ser till dem födda utanför Europa. Totalt är nästan hälften av alla Sveriges arbetslösa födda utanför Europa.
Vad som tydligt framgår av statistiken är betydelsen av utbildning. Endast 2,6 procent av infödda svenskar med eftergymnasial utbildning var arbetslösa i december.

Regeringens extratjänster har fått tusentals i arbete

För att få bukt med arbetslösheten och få in fler nyanlända och långtidsarbetslösa har regering infört extratjänster. Man menar att det ger människor en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Hittills har extratjänsterna fått cirka 11 000 människor i arbete. Det är fler än vad man själva räknat med vid denna tidpunkt.
Men extratjänsterna mottas inte bara med lovord. SvD Näringslivs Johan Carlström ger beslutet att införa extratjänster kritik. Han pekar på Arbetsförmedlingens statistik som visar att investeringar i utbildning är nyckeln för att minska arbetslösheten hos svaga grupper. Han fortsätter att säga att det inte råder brist på jobb, utan brist på kvalificerad personal. Andelen lediga jobb hos Arbetsförmedlingen var det näst högsta på ett kvarts sekel förra året.
Carlström anser att det finns potential att minska arbetslösheten men politikerna måste kraftsamla, om inte i denna så i nästa högkonjunktur. Annars finns risken att arbetslösheten blir ett stort problem i nästa ekonomiska kris. Detta med tanke på det generösa bidragssystem och de många invandrare som kommit till Sverige.