Arbetsmarknad

Bristen på vårdpersonal är ett faktum runt om hela landet vilket resulterar i långa väntetider, uppskjutna behandlingar och växande vårdköer. 120 000 nya medarbetare behöver rekryteras fram till 2026 för att lösa kompetensbristen.

Det var under söndagen som SvD rapporterade om personalbristen i vården som hela tiden växer sig större. I ett stundande val är vårdfrågan en het potatis och vårdens personalbrist är ett av landstingens stora problemområden.

Upp till 20 procent av vårdplatserna är stängda

I och med att anställningen av kompetens är svårhanterlig är mellan tio och tjugo procent av sjukhusens vårdplatser nu nedstängda. Samtidigt visar svensk forskning att vårdens personalbrist leder till en höjd vårdskaderisk samt en försämrad patientsäkerhet.
Trots vetskapen om personalbristen vet varken SCB, Socialstyrelsen eller SKL omfattningen på problemet.

Enligt landstingen handlar det om brist på tiotusentals vårdpersonal

I SvD:s granskning har de genom ringda samtal till Sveriges landsting kunnat uppskatta att det saknas tiotusentals undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
Yrket som det råder störst brist på är specialsjuksköterskor och sjukvårdavdelningar så som förlossning, intensivvård, narkos, operation, psykiatri och röntgen är de som drabbas hårdast. Som det ser ut nu tvingas hela avdelningar att stänga ned sin verksamhet och ställa in operationer på grund av avsaknaden av nyckelpersoner.
Inom läkaryrket saknas det främst kompetens inom psykiatri och allmänläkarvården även om läkarkåren har växt med 38 procent sedan år 2000.

45 000 nya sjuksköterskor behöver anställas

Till skillnad från läkarna har antalet sjuksköterskor som kan tänka sig vidareutbildning istället genomgått en rejäl minskning sedan år 2000. Enligt siffrorna ligger Sverige på en sista plats i jämförelse med de övriga nordiska länderna och nu uppskattar Vårdförbundet att det behöver anställas upp till 45 000 nya sjuksköterskor.
Utbildningsplatserna har ökat på sjuksköterskeprogrammet men det kommer att dröja innan kompetensen blir tillgänglig på arbetsmarknaden.

Närmare 120 000 behöver anställas fram till 2026

Enligt ett flertal rapporter från SKL är arbetskraftsbristen inom sjukvården så pass omfattande att all ny kompetens på arbetsmarknaden inte kommer att kunna täcka behoven. Hela välfärdssektorn behöver utökas med 508 000 medarbetare och 300 000 blivande pensionärer behöver ersättas fram till år 2026.
Bara inom sjukvårdssektorn behövs det 41 600 nya anställningar och ytterligare 76 800 pensionsavgångar som behöver ersättas.
Fram till 2026 behöver alltså landstinget utöka sin personalstyrka inom vården med 118 000 nya anställningar.