En kvinnlig läkare eller sjuksköterska håller upp en röntgenplåt.Fler röntgensjuksköterskor behövs på arbetsmarknaden. Bristen på röntgensjuksköterskor har lett till hög arbetsbelastning och sjukskrivning bland röntgensjuksköterskor i dag. Nu vill man se en förändring som kan göra yrket mer attraktivt. Foto: Chinnapong/Shutterstock

Arbetsmarknad

Bristen på röntgensjuksköterskor är omfattande, skriver Vårdfokus. Trots kraftigt ökade siffror på utbildade röntgensjuksköterskor är det långt ifrån det antal som behövs för att täcka behovet.

Majoriteten av Sveriges regioner meddelar att det råder brist på röntgensjuksköterskor. Det gäller en brist på både nyexaminerade såväl som yrkeserfarna röntgensjuksköterskor. Bristen har lett till en tung arbetsbörda för de röntgensjuksköterskor som finns tillgängliga i dag. Nu hoppas man att fler vill utbilda sig.

Underbemannat och tung arbetsbörda

Bristen på yrkesgruppen är långtgående. Enligt en undersökning av Novus uppger sju av tio röntgensjuksköterskor att arbetsplatsen är underbemannad. Av dem berättar tre av tio röntgensjuksköterskor att arbetsbelastningen är för hög för att hantera.

– Vi är djupt oroade över att ännu fler kommer att få en ohållbar situation, då kommer vi tappa värdefull personal. Vi lever redan på marginalen när det gäller antalet röntgensjuksköterskor, vården har inte råd att förlora en enda, säger ledamot i Vårdförbundets styrelse och röntgensjuksköterska, Madelene Meramveliotaki.

Pandemin har förvärrat läget för röntgensjuksköterskor

Under pandemin har många undersökningar fått skjutas upp, någonting som innebär en ännu högre arbetsbelastning nu när det ska tas igen.

– Det har varit underbemannat länge. Personalen har slitit hårt i många år och ska nu ta igen en massa undersökningar som fått anstå under den krävande pandemin, säger Madelene Meramveliotaki och uttrycker en stor oro inför framtiden.

Majoriteten av röntgensjuksköterskor som arbetar med för hög arbetsbelastning uppger fysiska såväl som psykiska besvär till följd av arbetet. Till de vanligaste symptomen hör besvär såsom kroppslig värk, sömnsvårigheter eller sömnstörningar och trötthet.

Nu hoppas Vårdförbundet att fler vill utbilda sig, men samtidigt menar Madelene Meramveliotaki att det krävs snabba beslut om förbättringar från regeringens sida. Hon lyfter bland annat att hon tror att en bättre löneutveckling generellt sett för röntgensjuksköterskor skulle kunna öka intresset. Men framför allt behöver arbetsbelastningen bli lättare.