Ersättning

IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, har hittat flera allvarliga brister i hur Arbetsförmedlingen kontrollerar arbetssökande. Bristerna kan leda till att myndigheten betalar ut ersättning felaktigt och att personer inte får stödåtgärder som de har rätt till.

Arbetsförmedlingen ska kontrollera att arbetssökande som antingen får a-kasseersättning eller ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program uppfyller kraven för ersättning. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har undersökt hur Arbetsförmedlingen sköter den kontrollen och man kan i en rapport konstatera att det finns en rad brister.
Granskningen som IAF gjort visar på att Arbetsförmedlingen bland annat är dåliga på att ge a-kassorna och Arbetsförmedlingens enhet för ersättningsprövning information om en arbetssökande inte uppfyller de krav som finns för ersättning.

Bristerna kan leda till felaktiga utbetalningar

Bristerna som IAF hittade säger man kan leda till att det betalas ut ersättning till personer som inte har rätt till det. Dessutom säger IAF att Arbetsförmedlingen varit dåliga på att utfärda sanktioner mot personer som bryter mot rådande regelverk.
A-kassan är tänkt att fungera som en omställningsförsäkring då en arbetssökande är mellan två jobb. Med dessa bristande kontroller tror IAF att den funktionen kan komma att försvagas.
”Det bristande kontrollarbetet kan även urholka förtroendet för välfärdssystemen och allmänhetens förtroende för den demokratiska processen kan komma att påverkas negativt om de lagar som stiftas inte efterlevs eller tillämpas”, skriver IAF i rapporten.

Individer går miste om stödåtgärder

Om Arbetsförmedlingens kontroll inte skärps tror Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen att enskilda personer inte får stödåtgärder som de har rätt till. Åtgärder som gör det lättare för den arbetslösa att återigen hitta ett arbete.
Dessutom tror IAF att den nuvarande kontrollen kan leda till att liknande fall får olika utgång där en person får mycket stöd och en annan får lite stöd beroende på vilken handläggare personen träffar på.