läkare och sjuksköterskaPersonalbrist i vården påverkar patientsäkerheten. Foto:Wilson Araujo

Arbetsmarknad

Arbetsmiljön på sjukhus är avgörande för patientsäkerheten. Hög vårdkvalitet och patientsäkerhet minskar risken för dödlighet bland patienterna. 

Lisa Smeds Alenius doktorand vid Karolinska institutet i Solna har publicerat en ny avhandling som visar att sjuksköterskornas upplevelse av arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten. Avhandlingen är en studie som omfattar 11 000 sjuksköterskor på kirurgiska och medicinska avdelningar på Sveriges samtliga sjukhus. Den bygger även på uppgifter från det svenska patientregistret och på data från den svenska delen i det EU-finansierade projektet RN4cast. 

Det finns en tydlig koppling mellan hur patientsäker vården är och hur sjuksköterskorna upplever sjukhusmiljön. Hög vårdkvalitet och patientsäkerhet minskar risken för att patienter ska avlida.

Arbetsmiljön är inte avvägt vart sjukhuset är placerat

Det är inte var sjukhuset är placerat eller storleken på sjukhuset som är avgörande för arbetssituationen, arbetsmiljön eller kvaliteten på vårdavdelningarna. Sjuksköterskorna bedömer att patienternas säkerhet är kopplade till sjukhusledningens prioriteringar av patientsäkerhet, starkt och stödjande ledarskap, gott samarbete med läkare och viktigast av allt att det på avdelningarna finns tillräckligt med utbildad personal och resurser. Även bristen på kommunikation är en riskfaktor för patienterna. 

Neddragningar i vården äventyrar patientsäkerheten

Både läkare och sjuksköterskor är eniga i att neddragningar inom vården och bristen på sjuksköterskor leder till att patientsäkerheten blir lidande. 

Det finns studier som visar att dödligheten bland patienter ökar med färre sjuksköterskor. Även återinskrivningar och sjukhusrelaterade infektioner ökar medan tillfredsställelsen bland patienterna minskar. Man är medvetna om att bristen på sjuksköterskor också är största orsaken till bristen på vårdplats. Dock brukar sjukhusledningarna sällan stå bakom patientsäkerheten när det diskuteras i media utan där försöker man slå tillbaka påståendena och kommer med bortförklaringar.

Två patienter på Karolinska sjukhuset i Huddinge har avlidit i samband med avsaknad av rätt vårdplats. Bristen på sjuksköterskor, rätt vårdavdelning och kommunikation kostade alltså två patienters liv där en patient flyttades fast läkaren sagt att det var olämpligt. Den andre patienten med cancer och akuta kirurgiska behov hamnade på fel avdelning och avled. 

Karolinska sjukhuset i Huddinge ha gjort en lex-Maria-anmälan i de båda fallen.