Illustration med fler små människoikoner som illustrerar personal på arbetsplats.Det nya lasförslaget innebär fler fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare får större frihet att styra över turordningsreglerna och arbetstagare får en större trygghet genom nytt studiestödssystem och omställningsstöd samt skärpta regler kring hyvling och inhyrd personal. Foto: Jirsak/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Regeringen har presenterat ett förslag för nya lagen om anställningsskydd, las. Nya las öppnar upp för en större flexibilitet för företagen, och samtidigt utökas möjligheterna för arbetstagare att vidareutbilda sig, skriver Kollega.

I december skrev Svenskt Näringsliv, Kommunal, IF Metall och tjänstemannaförbundet PTK under las-överenskommelsen. För att överenskommelsen ska kunna bli lag tillsatte regeringen tre utredningar. 

Under gårdagen presenterade regeringen utredningarna i las-överenskommelsen som anses vara den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid. Den nya lagen om anställningsskydd kommer att påverka alla på arbetsmarknaden, inte bara de som skrev under överenskommelsen i december.

Vad innebär de nya lasförslaget?

Det nya lasförslaget innehåller vissa regler som kommer att träda i kraft genom det nya huvudavtalet som man kommit överens om. När lagförslaget är godkänt och har trätt i kraft så kan parterna skriva under det nya huvudavtalet. Förutom ovan nämnda kan fler fackförbund välja att ansluta till det nya huvudavtalet.

  • Det blir lättare för arbetsgivare att säga upp anställda. För att en arbetsgivare ska få säga upp en anställd krävdes det tidigare “saklig grund”. Den formuleringen ändras till “sakliga skäl”. Det innebär att det blir lättare för en arbetsgivare att väga upp anställda.
  • Ingen lön vid ogiltigförklarad uppsägning. Om det uppstår en tvist mellan dig och arbetsgivaren får du bara lön under uppsägningstiden. Tidigare fick man lön under tiden man väntade på att tvisten skulle lösas. Om du får rätt i tvisten har du rätt till retroaktiv utbetalning och ett högre skadestånd än tidigare.
  • Snabbare att få fast anställning. Nya lasreglerna gör att din anställning omvandlas automatiskt till tillsvidareanställning om du arbetat 12 månader under en femårsperiod. Tidigare var det 24 månader under en tolvmånadersperiod.
  • Ändrad turordning vid uppsägning. Arbetsgivare får undanta tre personer från turordningen enligt principen sist in, först ut. Tidigare fick arbetsgivaren undanta två personer.
  • Nytt studiestödssystem. Det nya studiestödssystemet gör det möjligt att studera upp till 44 veckor med ett bidrag som uppgår till 80 procent av lönen, upp till 25 570 kronor. Studierna måste dock leda till att du stärker din framtida position på arbetsmarknaden.
  • Omställningsstöd till fler. Även personer som inte har kollektivavtal eller de som haft tidsbegränsade anställningar ska kunna få omställningsstöd och kompetensstöd. Tidigare gällde det bara personer med fast anställning.
  • Skärpta regler för inhyrd personal. Om du varit inhyrd på samma arbetsplats i 24 månader under en treårsperiod ska arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren inte erbjuder en tillsvidareanställning måste  arbetsgivaren betala två månadslöner till arbetstagaren.
  • Skärpta regler kring hyvling. Arbetsgivaren får inte göra om en heltidstjänst till deltid. Arbetsgivaren måste även följa turordningsreglerna och heltid ska vara norm.

Riksdagen ska fatta beslut om den nya lagen om anställningsskydd vid årsskiftet och därefter kan den nya laslagen träda i kraft 30 juni 2022.