regeringskansliet och nedstämd ung arbetslös sittande på trappaRegeringens strategi har inte nått ut till ungdomar som är utan sysselsättning, visar Statskontorets granskning. Foto: jejim/Shutterstock.com och Prostock-studio/Shutterstock.com

Politik

Regeringen har inte lyckats hjälpa ungdomar ut i arbete med sin nuvarande strategi. Det konstaterar Statskontoret efter att ha granskat effekterna av de åtgärder som gjorts. Strategin har nått ut till få ur målgruppen och det saknas något tydlig sammanhang mellan åtgärderna, skriver Publikt.

På uppdrag av regeringen har Statskontoret granskat och utvärderat de strategiska åtgärderna som regeringen har tagit till för att nå ungdomar utan sysselsättning. Strategin har haft målet att hjälpa ungdomar som varken studerar eller arbetar att komma i arbete och därmed även etablera sig i samhället.

Resultatet visar att strategin har nått mycket få ur målgruppen och därmed inte har uppnått sitt syfte. Det finns inte heller någon tydlig plan på hur strategins olika åtgärder ska hänga ihop med varandra, skriver Statskontoret i sin rapport.

71 000 ungdomar är utan sysselsättning

Under 2018 var det 71 000 ungdomar i Sverige som varken jobbade eller studerade. Även om det finns mycket varierande förutsättningar inom gruppen gäller för de flesta att de har låg utbildning. Många är utrikesfödda, har funktionsvariationer eller är drabbade av någon typ av psykisk ohälsa.

Några åtgärder som finns med i strategin är att verka för att samhället skaffar sig bättre kunskap och samverkar bättre kring målgruppen. Åtgärder ska även riktas direkt till ungdomarna.

Strategin har inte gett de vinster som man hade hoppats

Statskontoret skriver i rapporten att det är för tidigt att kunna se vilka effekter strategin kommer att få långsiktigt. Men i nuläget har åtgärderna varit begränsade till områden där andelen ungdomar utan sysselsättning är hög, och detta i mycket liten utsträckning.

Regeringens strategi har inte medfört så stora kostnader enligt rapporten. Däremot så kan den ha ansetts kostsam med tanke på hur få det är som har fått hjälp genom strategin, då vinsterna potentiellt sett hade kunnat vara stora.

Regeringen måste ha tydligare mål för projektet

Statskontoret menar att det behövs en mer strategisk färdriktning för att kunna nå målgruppen på ett effektivt sätt. Därför måste regeringen tydligare formulera vad målen är när de ska genomföra projekt som finansieras av staten. 

Myndigheten anser också att regeringen behöver avsätta resurser för att utvärdera projektet.