läkare skriver i patientjournalenTiden för chefer inom vården räcker inte till. Foto: EM Karuna/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Tiden för chefer i vården räcker inte till. Enligt andra delen av Vårdförbundets chefsenkät går större delen av vårdchefernas tid åt till att lösa bemanningen. Chefer inom vården behöver ett tydligare beslutsmandat och mer tid för sina medarbetare rapporterar tidningen Vårdfokus.

Enligt andra delen av Vårdförbundets chefsenkät räcker inte tiden till för cheferna inom vården, då de flesta tvingas lägga större delen av sin arbetstid på att lösa kompetensförsörjningen istället för för att utveckla vården. 

Framtidens hälso- och sjukvård står inför flera stora utmaningar förutom att hantera digitaliseringen och hitta nya arbetssätt är bemanningen och den växande gruppen äldre invånare en stor utmaning.

Största utmaningen är bemanningsfrågan och att hitta rätt kompetens

Enligt Vårdförbundets chefsspecialist Marlene Helin Furbeck är bemanningsfrågan för dygnet runt verksamhet den största utmaningen för första linjens chefer. Att lösa bemanningen i en dygnet runt verksamhet är mer komplext än vad man kan tro då det gäller att få tag på en sjuksköterska med rätt kompetens och rätt erfarenhet, speciellt när det gäller nattarbete.

I och med att man inte kan erbjuda attraktiva löner och villkor är det svårt att rekrytera och behålla erfaren personal. En stor andel av sjuksköterskorna är födda på 50-talet och flera av cheferna är oroade inför framtiden när de går i pension, vilket redan nu är ett påtagligt problem och det kommer bli värre i framtiden.

Tiden räcker inte till för att cheferna ska utföra ett bra jobb

För att kunna utföra sitt jobb och vara en bra chef vill man ha mer tid för medarbetare, självständiga stödfunktioner, tillit och stöd och ett tillräckligt beslutsmandat. Många tycker att de har ett bra stöd från sina chefer. Tillit och stöd från ledningsgruppen och andra chefer betyder mycket.  

Cheferna behöver bättre förutsättningar där ansvar och befogenheter överensstämmer. Första linjens chefer borde få sätta lön, vilket de inte får göra i dag i flera regioner. Enligt Marie Helin Furbeck gör det att det är svårare att rekrytera och behålla personal då HR-avdelningen kan ha en helt annan syn på lönesättningen vilket gör att man kan tappa en person som man vill anställa.

Långsiktig och bättre struktur för en bra sjukvård i framtiden

Vårdförbundet anser att Chefer inom vården står inför stora utmaningar och för att de ska kunna leda framtidens häls- och sjukvård på ett framgångsrikt sätt så krävs det bättre struktur och metoder. För att hindra att första linjens chefer slutar för att de inte orkar behövs det långsiktiga lösningar där man arbetar i mindre grupper, har ett större administrativt stöd, har närhet till sin egen chef och får vara delaktig i beslutsprocessen.