Händer på en person som håller i en penna och skriver under ett avtal.Förslaget på de nya turordningsreglerna blev lite för mycket för LO. Kommunals ordförande anser bland annat att de nya reglerna gör det lättare för arbetsgivare att säga upp anställda. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

LO nobbade las-förslagen. Turordningsreglerna var lite för magstarka. I förslaget skulle stora företag få göra undantag med 15 procent av de anställda när det gäller turordningen, skriver Arbetet.

Företag som har högst tio anställda och som behöver minska på personalstyrkan på grund av arbetsbrist, får i dag undanta två personer enligt regeln sist in först ut. Arbetet har fått ta del av förslaget till ”Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd” där turordningsregeln har lättats upp ordentligt.

Nya förslagets undantag

De lokala parterna ska initialt alltid diskutera företagets behov för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet och göra en avtalsturlista.

Om de inte skulle komma överens skulle följande regler gälla

  • Arbetsgivaren får undanta tre arbetare och tre tjänstemän från turordningen på den orten det råder arbetsbrist om arbetsgivaren har flera arbetsplatser.
  • Om arbetsgivaren bara har en arbetsplats skulle arbetsgivaren få välja fyra anställda som undantas turordningsregeln.
  • I de fall där företaget har flera arbetsplatser och de slås samman till en turordning som är gemensam får arbetsgivaren undanta ytterligare en tjänsteman och en arbetare för varje arbetsplats som tillkommer.
Exempel: Om en butikskedja har flera butiker på flera orter till exempel en butik i Stockholm, en butik i Täby och en butik i Bromma skulle arbetsgivaren få undanta totalt fem tjänstemän och fem arbetare från turordningen.

Alternativt skulle arbetsgivaren få undanta 15 procent av de anställda på de arbetsplatser där det råder arbetsbrist. Undantag som görs utifrån denna regel får gälla max 10 procent av de anställda tjänstemännen och arbetarna.

Exempel: Ett företag med 1 000 anställda där 50 procent bedöms vara övertaliga skulle få undanta 75 av de anställda från turordningen. Alltså 15 procent av 500. Om 700 av de anställda skulle vara övertaliga får företaget undanta 100 av de anställda från turordningen (begränsningsregeln på 10 procent av de anställda träder då in).

Även om arbetsgivaren redan använt undantagsregeln får arbetsgivaren göra nya undantag, efter tre månader från första uppsägningen, om det skulle uppstå arbetsbrist igen.

Uppsägning av personliga skäl

Det initiala läget i förslaget till huvudavtal vid uppsägning på grund av personliga skäl måste den anställda personen på ett allvarligt sätt brutit mot anställningsavtalet.

Vad som i en uppsägning bedöms som ”sakliga skäl” är en helhetsbedömning där även agerandet från arbetsgivaren ska vägas in. Här har man inte för avsikt att göra några förändringar i det nya regelverket utan det ska användas utifrån nuvarande regel som står i huvudavtalet. Avsikten med avtalet är att det ska vara tydligare om en anställd måste sägas upp av personliga skäl.

När det gäller uppsägning av personliga skäl är det tre situationer som beskrivs extra tydligt.

Bristande prestation. Om den anställdes prestationer är tydligt mindre än vad arbetsgivaren i normala fall kan räkna med. Där inkluderas inte tillfällig underprestation, lägre prestation på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom.

Samarbetsproblem. Den anställde har påverkat arbetsplatsen negativt och det enda sättet att åtgärda problemet på arbetsplatsen är uppsägning.

Misskötsamhet. Om den anställde arbets- eller ordervägrar måste den anställde först få en varning om att anställning är i fara och ges en skälig betänketid att göra det som arbetsgivaren begär. Det krävs inte en allmän motsträvighet av den anställde utan det som är avgörande är om den anställde vägrar att lyda order. Det spelar ingen roll om den anställde har haft en lång anställningstid och inte misskött sig innan.

Om misskötsamheten handlar om sena ankomster eller olovlig frånvaro får arbetsgivaren säga upp den anställde om beteendet upprepas trots att den anställde fått en varning om att anställningen är i fara. Det spelar ingen roll om den anställde har en lång anställningstid och aldrig har haft någon olovlig frånvaro tidigare. ”Ursäktliga skäl” ska däremot ta i beaktning om vad som är kutym i dag.

Förslaget ska förtydliga uppsägning av personliga skäl

Avsikten med det nya förslaget skulle klargöra uppsägning av personliga skäl inte göra det lättare att avskeda anställda. Men Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, anser ändå att det skulle ge arbetsgivaren friare händer.

Rätten att behålla sin anställning under tvist tas bort

Med de regler som finns i dag består anställningen tills tvisten har blivit avgjord om den anställde som sägs upp anser att arbetsgivaren har gjort fel. Men med det nya förslaget tas rätten att ha kvar sin anställning bort under den pågående tvisten.