Män och kvinnor arbetar på kontorPersoner med högskoleutbildning har lättare att komma i arbete. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Den som tar ut sin högskoleexamen kommer snabbare i jobb, och har i regel etablerat sig på arbetsmarknaden inom ett och ett halvt år. En ny rapport visar de högsta etableringssiffrorna hittills för studenters etablering på arbetsmarknaden, skriver Publikt.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har undersökt hur det går för nyexaminerade studenter att etablera sig på arbetsmarknaden. Studenter på både grundnivå och avancerad nivå deltog i undersökningen. Samtliga tog examen någon gång mellan läsåren 2012–2013 och 2014–2015.

Att vara etablerad innebär enligt UKÄ att ha en god ställning på arbetsmarknaden, ha varit i arbete under det senaste året och en årsinkomst på över 230 200 kronor.

Högskoleexamen ger snabbare etablering på arbetsmarknaden

UKÄ:s rapport visar att 84 procent hade etablerat sig på arbetsmarknaden inom ett och ett halvt år efter examen. Det framgår inte någon skillnad mellan kvinnor och män i det resultatet.

Bland studenter som inte tagit ut examen även om de i princip hade slutfört studierna, var etableringsgraden lägre. Två tredjedelar av dessa studenter var etablerade på arbetsmarknaden på samma tid. För männen var andelen 68 procent, medan den var 66 procent för kvinnliga studenter.

De flesta högskoleutbildade har lätt att komma i arbete

I UKÄ:s rapport konstateras att de här siffrorna är de högsta hittills för just nyexaminerades etableringsgrad.

– Resultaten i rapporten visar alltså att de allra flesta av de examinerade hade en lätt övergång till arbetsmarknaden, säger Anna Bengtsson, utredare för Universitetskanslerämbetet.

Störst andel för yrkesexamen inom hälsa, vård och omsorg

En viss skillnad fanns dock gällande olika inriktningar och typer av examen. Bland studenter som tagit yrkesexamen var det 90 procent som var etablerade på arbetsmarknaden inom ett och ett halvt år. 

Högst etableringsgrad var det inom branscherna hälso- och sjukvård och social omsorg. Detta gällde såväl för manliga nyexaminerade som för kvinnliga.