En barnsjuksköterska vårdar ett barn i sjuksängStress kan påverka möjligheten för sjuksköterskor att beakta barnkonventionen vid vård av barn. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.

Arbetsmarknad

En nypublicerad studie visar att sjuksköterskor som arbetar med barn anser att vården brister i frågor om vård till barn enligt barnkonventionen.

I en ny studie från Borås Högskola framkommer det att stress bland sjuksköterskor gör att föräldrar och barn inte får det stöd som sjuksköterskorna själva vill ge. I studiens ena del, en enkätundersökning bland sjuksköterskor och barnsjuksköterskor i Västra Götaland, framkommer det att sjuksköterskorna anser att vården brister i frågor kring barns rättigheter.

– Sjuksköterskornas arbetssituation tillåter dem inte att ge det stöd och den hjälp de vill till barn och föräldrar. Alla sjuksköterskor pratade om stress och tidsbrist, säger Katarina Karlsson, en av studiens författare, till Vårdfokus.

Intervjuade barn ansåg att deras bästa beaktas

I studiens andra del undersökte Katarina Karlsson, Laura Darcy och Sofia Sahlberg hur barn ser på sin vård utifrån barnkonventionens fyra huvudprinciper. Elva barn intervjuades och deras uppfattning var att barnkonventionens principer beaktats när de har fått vård.

Info! Barnkonventionens fyra huvudprinciper är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn, att alla barn har rätt till liv och utveckling och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

– ­Barnen gillade att träffa samma personal, även om de var rädda för proceduren de skulle gå igenom. De tyckte om när personalen kom ihåg dem nästa gång de träffades. Det visar att kontinuitet är viktigt, säger Laura Darcy till Vårdfokus.

Vad som är barnets bästa varierar

Laura Darcy menar att principen om att alla barn ska ha rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad inte innebär att barnen själva ska få bestämma allt om sin vård. Det kan vara svårt för ett barn att fullt ut förstå konsekvenserna av olika vårdingrepp.

I fall där barnets vilja krockar med vad som är nödvändigt menar Darcy att barnsjuksköterskorna har en central roll. De är specialiserade på att överväga om ett ingrepp behöver göras och när det behöver göras.