Kan jag få a-kassa om jag har varit anställd med lönebidrag?

Ja, det kan du. En anställning med lönebidrag räknas enligt arbetslöshetsförsäkringen som ett förvärvsarbete, och är därför ersättningsgrundande. Här ska vi berätta mer om hur en anställning med lönebidrag fungerar, vilka olika former av lönebidrag som finns och vem som kan bli anställd och vem som kan anställa med lönebidrag.

Anställning med lönebidrag ger rätt till ersättning

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan måste du förutom att uppfylla grundvillkoren även ha förvärvsarbetat en viss tid och uppfylla ett arbetsvillkor. Detta gäller oavsett om du är anställd med lönebidrag eller inte.

På vår sida Vad krävs för att få a-kassa? kan du läsa mer om grund- och arbetsvillkoren.

Hur mycket kan jag få i ersättning om jag har varit anställd med lönebidrag?

För att få inkomstbaserad ersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfylla ett arbetsvillkor. Med exakt hur mycket du får i ersättning beror sedan på hur mycket du tjänade innan din arbetslöshet. Dessa regler gäller oavsett om du har haft en ”vanlig” anställning eller varit anställd med lönebidrag.

Har man lägre lön som anställd med lönebidrag?

Nej, du ska inte få en lägre lön bara för att du är anställd med lönebidrag, utan din arbetsgivare ska ge dig en lön som följer lönenivåerna i kollektivavtalet. Finns det inget kollektivavtal ska du som lägst få en lön som är likvärdig med branschens kollektivavtal.

Vad innebär lönebidrag?

Lönebidrag är en arbetsmarknadsåtgärd som framför allt riktar sig till personer som på grund av en funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga, och därför har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet och förhoppningen är att lönebidraget ska bidra till att fler får möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och att man efter att lönebidraget har löpt ut ska ha en anställning med ”vanliga” arbetsvillkor.

Info! Det är Arbetsförmedlingen som utreder den arbetssökandes arbetsförmåga och kan bevilja eller neka en ansökan om lönebidrag.

Det som är viktigt att tänka på är att lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivarens lönekostnader för att de anställer någon med nedsatt arbetsförmåga. Bidraget går inte direkt till dig som arbetstagare, men det är däremot en förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna ge dig lön. Ibland beskrivs lönebidrag som en synonym till lönebidragsanställning, men det är alltså fel eftersom det inte handlar om en anställningsform.

Vem kan bli anställd med lönebidrag?

Enligt förordning 2000:630 kan personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller personer som uppfyller de särskilda villkoren som anges under ”enskilda insatser” i förordningen bli anställda med lönebidrag.

Lönebidrag kan lämnas

 • Vid en nyanställning.
 • När en anställd går tillbaka till arbetet efter att ha haft hel tidsbegränsad sjukersättning eller hel aktivitetsersättning
 • När en arbetstagare som tidigare varit anställd med lönebidrag får försämrad arbetsförmåga inom tre år från det att lönebidrag lämnades senast och det nu finns behov av att lönebidrag lämnas igen.

Vem kan anställa med lönebidrag?

För att en arbetsgivare ska kunna anställa någon med lönebidrag finns det vissa villkor som måste uppfyllas. Vi listar några av dem här nedanför.

För att få anställa med lönebidrag ska arbetsgivaren

 • Vara privat eller offentlig
 • Vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och betala skatt och arbetsgivaravgifter månaden efter att lön betalats ut
 • Sakna betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden
 • Inte ha näringsförbud
 • Ha kollektivavtal eller likvärdiga försäkringar
 • Anmäla eventuella förändringar gällande rätten till eller storleken av lönebidraget till Arbetsförmedlingen direkt

Samtliga villkor hittar du i Arbetsförmedlingens faktablad för arbetsgivare.

Tre olika typer av lönebidrag

Det finns tre olika typer av lönebidrag och dessa går vi igenom lite närmare här nedanför.

Lönebidrag för utveckling i anställning

Den här formen av lönebidrag avser att hjälpa en arbetssökande att gå en utbildning eller prova på ett yrke, där bidraget ska ersätta arbetsgivaren för de anspassningar som behöver göras på arbetsplatsen för att motsvara den arbetssökandes behov.

I detta fall täcker bidraget den del av arbetsgivarens lönekostnad som inte är högre än en bruttolön på 20 000 kronor per månad för en heltidsanställning. Arbetsgivaren ska även kunna få ett så kallat utvecklingsbidrag för kostnader upp till 5 000 kronor per månad som ska gå till förbättringar av arbetstagarens förutsättningar.

Ett första beslut om lönebidrag för utveckling i anställning gäller i högst ett år, men om personen har fortsatt behov av särskild anpassning kan beslutet förlängas ytterligare ett år.

Lönebidrag i anställning

Lönebidrag i anställning ska ge personen möjlighet att få en anställning eller behålla sin befintliga. Även i detta fall är bidraget till arbetsgivaren begränsat till 20 000 kronor per månad för en heltidsanställning, men det finns möjlighet att ansöka om utvecklingsstöd på 2 800 kronor per månad i syfte att förbättra personens arbetsförmåga.

Den här formen av lönebidrag kan beviljas i max åtta år. Det första beslutet gäller i ett år, men kan alltså förlängas om det finns fortsatta behov.

Lönebidrag för trygghet i anställning

Det här är ett mer långsiktigt stöd som ska göra det möjligt för en person som redan är anställd att behålla sitt arbete. Hur stort bidraget är beror på arbetsgivarens lönekostnader för den anställda och även den anställdas arbetsförmåga. Max 20 000 kronor per månad för en heltidstjänst gäller dock även i detta fall.

Men precis som för de andra formerna av lönebidrag finns det även här möjlighet att söka om utvecklingsbidrag i syfte att förbättra den anställdas arbetsförmåga och förutsättningar.

Ett beslut om lönebidrag för trygghet i anställning gäller initialt i ett år, men kan förlängas vid fortsatta behov.

Hur går det till att anställa med lönebidrag?

Det är arbetsgivaren som anmäler sitt intresse för att anställa med lönebidrag hos Arbetsförmedlingen. Här nedanför ser du hur det går till i fyra steg.

 1. Arbetsgivaren skickar in en intresseanmälan till Arbetsförmedlingen. I samband med det anger arbetsgivaren om det redan finns en kandidat till anställningen. Vilken form av lönebidrag som blir aktuellt beror på den arbetssökandes behov och förutsättningar.
 2. Arbetsförmedlingen kontaktar arbetsgivaren. När Arbetsförmedlingen har fått in intresseanmälan skickas en bekräftelse till den kontaktperson som angetts. Inom tre dagar kontaktar Arbetsförmedlingen arbetsgivaren för att stämma av och informera om den fortsatta processen.
 3. Arbetsförmedlingen utreder vilket stöd som skulle vara aktuellt. Under utredningen ser Arbetsförmedlingen över den arbetssökandes behov och förutsättningar i det potentiella arbetet. Om någon form av lönebidrag skulle bli aktuellt initierar de ett möte med arbetsgivaren där man gör en arbetsanalys, kommer överens om vilka anpassningar som behöver göras och upprättar ett beslutsunderlag.
 4. Beslutet följs upp. Några månader efter lönebidraget har blivit beviljat gör Arbetsförmedlingen en uppföljning av ärendet för att se hur det har fungerat både för arbetsgivare och arbetstagare.